Year: 2014
Client: City council of El Figaró-Montmany

Program at El Figaró

Objective: Provide tools for the improvement of Management: information, training and proposals for the application of non-technological measures. Awareness of users, responsible personnel and agents involved in the equipment.

Program at El Figaró

Proposal: Technical support and advice on the development of actions of saving and energy efficiency to be carried out in municipal facilities during the period 2014-2015.

Program at El Figaró

Energy advice

Program at El Figaró

Results: Energy saving program for three municipal facilities.

Any: 2014
Client: Ajuntament de El Figaró-Montmany

Programa a El Figaró-Montmany

Objectiu: Proporcionar eines per a la millora de la Gestió: informació, formació i propostes d’aplicació de mesures no tecnològiques. Conscienciar als usuaris, personal responsable i agents implicats dels equipaments.

Program at El Figaró

Proposta: Suport tècnic i assessorament en el desenvolupament d’actuacions d’estalvi i d’eficiència energètica a dur a terme en equipaments municipals durant el període 2014-2015.

Program at El Figaró

Assessorament energètic

Program at El Figaró

Resultats: Programa d’estalvi energètic a tres equipaments municipals.

Start typing and press Enter to search